Provozní řád

v Golf Club Mstětice

PROVOZNÍ ŘÁD PARKOVIŠTĚ

PROVOZOVATEL: 

Golf City a.s.|sídlo: Mstětice 35, 250 91 Zeleneč | www.golfmstetice.cz | IČO: 26714451 | DIČ: CZ26714451 | Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7814

I.    VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 1. Osoba využívající parkoviště je pro účely tohoto provozního řádu nazývána též jako „návštěvník“.
 2. Tento provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a návštěvníkem, který bude dočasně užívat parkovací místa.
 3. Smluvní vztah mezi provozovatelem parkoviště a návštěvníkem vzniká vjezdem na parkoviště, přičemž návštěvník vjezdem na parkoviště souhlasí s tímto provozním řádem parkoviště.
 4. Parkoviště nemá charakter hlídaného parkoviště. Provozovatel ani obsluha pověřená provozovatelem nezajišťují ochranu a ostrahu zaparkovaných automobilů. Přítomná obsluha zajišťuje pouze provoz, ochranu a ostrahu majetku Provozovatel ani obsluha neodpovídá za parkující vozidla, nebo jejich obsah.
 5. Provozovatel parkoviště neodpovídá za případné škody způsobené odcizením vozidla nebo jeho části, odcizením příslušenství nebo věcí odložených ve vozidle ani za škody způsobené poškozením
 6. Provozovatel parkoviště neodpovídá za případné škody způsobené při provádění odtahu vozidla na vozidle samotném, jeho příslušenství nebo na věcech odložených ve
 7. Provozovatel parkoviště neodpovídá za případné škody způsobené vyšší mocí, zejména pak za zhoršení kvality povrchu parkovací plochy související se změnou počasí, nebo sněžením během provozu parkoviště.
 8. Vjezd a parkování je povoleno pouze pro osobní automobily do 3,5t celkové hmotnosti Výjimku může udělit provozovatel parkoviště návštěvníkovi vystavením „Povolení k zvláštnímu užívání parkoviště.“
 9. Provozní doba parkoviště je každý den od 6:00 do 23:00 Parkoviště je bezplatné a určené výhradně pro společnost Golf City a.s. a klienty golfového hřiště Golf Club Mstětice, z.s.. Maximální povolená doba parkování vozidla za jeden kalendářní den je 8 hodin.
 10. Návštěvník je povinen dodržovat veškeré své povinnosti vyplývající z tohoto provozního řádu, tj. zejména parkovat na parkovišti pouze v jeho provozní době a maximálně po dobu 8 Neplnění povinností návštěvníka je považováno za porušení tohoto provozního řádu a vozidlo může být vykázáno z parkoviště, případně odtaženo na náklady vlastníka vozidla.
 11. Tento provozní řád je vydán v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 , občanský zákoník, vplatném znění, (dále jen „Občanský zákoník“), zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

II.    UŽÍVÁNÍ PARKOVIŠTĚ 

 1. Návštěvník se řídí pokyny obsluhy parkoviště a pokyny uvedenými v tomto provozním řádu.
 2. Vcelém areálu parkoviště jsou všichni návštěvníci povinni při jízdě̌, zastavení, stání a couvání dodržovat ustanovení právních předpisů uvedených v čl. I. odst. 11. tohoto řádu, zejména jsou pak povinni respektovat:
 • dopravní značení,
 • dbát pokynů obsluhy parkoviště a navigátorů v případě jejich přítomnosti.
 1. Je zakázáno blokovat ostatní vozidla a přístupové a obslužné
 2. Je zakázáno parkovat vareálu parkoviště déle, než je povolená Je zakázáno parkovat v areálu parkoviště mimo provozní dobu parkoviště.
 3. Návštěvník odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla v areálu parkoviště a na majetku provozovatele, či na vozidlech jiných klientů, a to v plné výši.
 4. Pokud se vozidlo stane nepojízdným, je návštěvník povinen neprodleně zajistit na vlastní náklady jeho Pokud tak neučiní, může provozovatel zajistit odtah vozidla sám  na náklady vlastníka vozidla.
 5. Provozovatel  si       vyhrazuje       právo       zakázat       vjezd       na       parkoviště a využití parkoviště nákladním automobilům, obytným vozům, osobním automobilům s obytným i jiným přívěsem a motocyklům.
 6. V areálu parkoviště je zakázán/o:
 • používání otevřeného ohně,
 • odkládání a skladování předmětů všeho druhu, zvláště předmětů z hořlavých materiálů,
 • čerpání do nádrží vozidel, provádění oprav, vyměňování oleje, vypouštění oleje, nabíjení akumulátorů,
 • ponechání motoru v běhu po delší dobu, obtěžování spalinami z motoru, obtěžování hlukem motoru,
 • obtěžování klaksonem,
 • vjezd a parkování vozidla s netěsnící nádrží či jiným poškozením ohrožujícím provoz parkoviště,
 • vjezd a parkování vozidla, které není v řádném technickém stavu a nesplňujícího technické předpisy,
 • narušení provozu,
 • pohyb osob na kolečkových bruslích a skateboardech,
 • provozovat zkušební jízdy autoškol,
 • provozovat jakoukoliv jinou činnost nesouvisející s parkováním, bez souhlasu provozovatele, jako stánkový prodej, shromažďovací akce, umělecké produkce, sázky a loterie, reklamní činnost (včetně zákazu umísťování letáků za stěrače vozidel), apod.

III.     POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKA 

Návštěvník je povinen:

 • seznámit se a dodržovat provozní řád parkoviště,
 • užívat parkoviště dle podmínek tohoto provozního řádu, zejména co do provozní doby a maximální délky stání,
 • bezvýhradně dbát pokynů obsluhy parkoviště,
 • zaparkovat dopravní prostředek pouze na místech, která jsou pro parkování určena,
 • dodržovat rozestupy mezi vozidly tak, jak je určuje vodorovné dopravní značení nebo obsluha parkoviště,
 • chovat se na parkovišti slušně a korektně, zejména se vyvarovat poškozování majetku zařízení parkoviště a okolo parkujících vozidel, či napadání a obtěžování obsluhy pověřené provozovatelem,
 • umístit a zabezpečit vozidlo tak, aby nevzniklo žádné nebezpečí a aby nepřekáželo jinému vozidlu v parkování, provozu či manipulaci a aby byl zajištěn volný pohyb vozidel IZS,
 • neprovádět na parkovišti opravy, seřizování, čištění, mytí a jiné úpravy vozidla, včetně manipulace s chladicí kapalinou, PHM a oleji,
 • respektovat a dodržovat dopravní značení parkoviště,
 • na vyžádání obsluhy parkoviště předložit technický průkaz vozidla k prokázání celkové hmotnosti vozidla,
 • umístit viditelně na vozidlo „Povolení k zvláštnímu užívání parkoviště“, bylo-li mu provozovatelem přiděleno.

IV.    PRÁVA A POVINNOST PROVOZOVATELE 

 1. Provozovatel odpovídá za:
 2. dopravní značení a organizaci provozu na parkovišti,
 3. viditelné umístění označení parkoviště, provozní doby a provozního řádu parkoviště u vjezdu na parkoviště.
 1. Provozovatel a obsluha parkoviště má právo:
 1. požadovat po návštěvnících plnění jejich povinností vyplývajících ztohoto provozního řádu,
 2. vydávat návštěvníkům pokyny související s parkováním na parkovišti ve smyslu tohoto provozního řádu a to zejména:
  1. určovat rozestupy mezi vozidly, a
  2. určovat a přidělovat jednotlivým návštěvníkům konkrétní parkovací místa pro jednotlivá parkující vozidla, tak aby byla plocha parkoviště optimálně využita, přičemž míru optimálního využití parkovací plochy určuje obsluha pověřená provozovatelem,
 3. odmítnout k parkování vozidlo při plném obsazení parkovacích míst,
 4. zakázat vjezd vozidlu na parkoviště,
 5. odmítnout jednání sosobami podnapilými či agresivními,
 6. nařídit a zajistit odtah vozidla návštěvníka, který nerespektuje provozní řád parkoviště, a to na náklady vlastníka vozidla,
 7. odmítnout k parkování vozidlo, které není řádně zabezpečeno proti odcizení nebo nemá viditelně umístěnu registrační značku vozidla, nebo ze kterého unikají provozní kapaliny, či jinak ohrožuje čistotu či bezpečnost na parkovišti.

V.    ODTAŽENÍ VOZIDLA

V případě, že:

  • návštěvník poruší povinnost opustit parkoviště po skončení povolené doby stání maximálně 8 hodin, které je povoleno pouze v provozní době parkoviště od 6:00 do 23:00 hod., dle čl. I. odst. 19. tohoto parkovacího řádu nebo
  • návštěvník zaparkuje vozidlo tak, že brání plynulosti a bezpečnosti provozu na parkovacích plochách

budou taková vozidla na základě pokynu provozovatele v rámci výkonu práva svépomoci podle ustanovení § 14 Občanského zákoníku odtažena.

VI.     OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Kontrolu dodržování pravidel obsažených v tomto provozním řádu provádí a je za ni zodpovědná osoba pověřená provozovatelem.
 2. V případě porušení tohoto řádu je provozovatel oprávněn provést opatření potřebná k nápravě nežádoucího stavu a případně žádat náhradu škody. Platnost tohoto provozního řádu je na dobu neurčitou.
 3. Provozovatel parkoviště je oprávněn kdykoli dle svého uvážení měnit obsah tohoto provozního řádu. Jeho platné znění je provozovatel povinen umístit na volně přístupném místě v prostoru parkoviště.
 4. Provozovatel parkoviště je oprávněn vyžádat si potřebnou součinnost Policie ČR nebo Městské policie Zeleneč při řešení vzniklé situace.

Platnost od 30. 4. 2024