Informace o zpracování osobních údajů

v Golf Club Mstětice

Níže jsou uvedeny informace o zpracování osobních údajů členů spolku Golf Club Mstětice, z.s., se sídlem Mstětice 35, 250 91 Zeleneč, IČO: 26551756, ze strany následujících subjektů:

1. Golf Club Mstětice, z.s., se sídlem Mstětice 35, 250 91 Zeleneč, IČO: 26551756 (dále též jen jako „klub“), který je sportovním spolkem působícím na golfovém hřišti ve Mstěticích.

2. Golf City a.s., se sídlem Mstětice 35, 250 91 Zeleneč, IČO: 26714451 (dále též jen jako „provozovatel hřiště“), která provozuje golfové hřiště ve Mstěticích.

Klub

Klub jakožto správce osobních údajů zpracovává následující kategorie osobních údajů členů klubu:

a) identifikační údaje – zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, státní občanství;
b) kontaktní údaje – zejména telefonní číslo, email, u cizince adresa místa, kde se převážně zdržuje;
c) údaje o sportovní výkonnosti – zejména golfový handicap a herní výsledky.

Účelem zpracování osobních údajů členů klubu ze strany klubu je provádění činností směřujících k naplňování účelu klubu dle stanov klubu, zejm. zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin, organizace hry golfu, řádná evidence handicapu, organizace klubových akcí, tréninkových lekcí a výukových kempů, tvorba žebříčků hráčů, zjištění výkonnosti hráčů, tvorba přehledů členské základny hráčů golfu.

Právním základem zpracování osobních údajů ze strany klubu je nezbytnost zpracování pro účely oprávněného zájmu klubu, jímž je naplňování účelu klubu dle jeho stanov, a dále plnění právních povinností, které se na klub vztahují.

Klub předává osobní údaje těmto správcům a zpracovatelům:

a) spolku Česká golfová federace, IČO: 45251100 (dále „ČGF“), a to za účelem zejména vedení evidence členské základny ČGF na základě směrnic a rozhodnutí orgánů ČGF a s tím
souvisejících následujících činností: evidence hráčů golfu včetně vedení handicapu, organizace hry golfu, zpracování přihlášek, startovních a výsledkových listin turnajů či soutěží, tvorba
žebříčků, zjištění výkonnosti hráčů, zpracování přehledů členské základny pro ČUS, ČOV, MŠMT či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy, zpracování
přehledů pro orgány státní správy a samosprávy, zpracování pro účely dalších oprávněných zájmů ČGF,

b) provozovateli hřiště, ve spolupráci s nímž klub zajišťuje možnosti užívání hřiště ze strany klubu a jeho členů,

c) provozovatelům informačních systémů užívaných klubem.

Případnými dalšími příjemci osobních údajů jsou:

a) další sportovní organizace, např. Česká unie sportu nebo její krajská či okresní organizace, Český olympijský výbor,

b) orgány veřejné správy, např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, orgány územní samosprávy,

a to za účelem podávání žádostí o dotace nebo za účelem plnění povinnosti klubu vyplývajících z právních předpisů.

Osobní údaje členů budou uloženy (i) po dobu, než budou všechna práva a povinnosti plynoucí z členství osoby v klubu vypořádány nebo jinak zaniknou, nebo (ii) po dobu, po kterou bude povinnost jejich uložení vyplývat z právního předpisu, a to podle toho, která z těchto dob uplyne později.

Kontaktní adresa klubu jakožto správce osobních údajů je: Golf Club Mstětice, z.s., Mstětice 35, 250 91 Zeleneč.

Člen klubu má právo (i) požadovat od klubu přístup k osobním údajům, (ii) požadovat opravu, výmaz, případně omezení zpracování osobních údajů, (iii) vznést námitku proti zpracování osobních
údajů, (iv) na přenositelnost osobních údajů, (v) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00 (viz www.uoou.cz).

Je-li člen při podání přihlášky zastoupen zástupcem, budou osobní údaje zástupce, které zástupce klubu sdělí, klubem jakožto správcem těchto osobních údajů zpracovávány za účelem kontaktu se
členem prostřednictvím tohoto zástupce, zejména pak jde-li o zákonného zástupce nezletilého člena, přičemž zástupce má ohledně osobních údajů, které se ho týkají, stejná práva, která náleží členovi
klubu, jak je uvedeno výše.

Provozovatel hřiště

Provozovatel hřiště jakožto správce osobních údajů zpracovává následující kategorie osobních údajů členů klubu:

a) identifikační údaje – zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, státní občanství;
b) kontaktní údaje – zejména telefonní číslo, email, u cizince adresa místa, kde se převážně zdržuje;
c) údaje o užívání hřiště ze strany členů klubu – čas a typ hry, driving range, tréninkové míče apod.

Účelem zpracování osobních údajů členů klubu ze strany provozovatele hřiště je realizace spolupráce s klubem ve věci užívání golfového hřiště ze strany členů klubu.

Právním základem zpracování osobních údajů členů klubu ze strany provozovatele hřiště je plnění smluvních povinností provozovatele hřiště vůči členům klubu, přičemž provozovatel hřiště poskytuje členům klubu služby a možnost užívat hřiště dle podmínek dohodnutých s klubem. Co se týče právního základu zpracování údajů o užívání hřiště členy klubu, je právním základem zpracování těchto osobních údajů oprávněný zájem provozovatele hřiště spočívající v zachování možnosti provozovatele hřiště evidovat a kontrolovat využívání hřiště ze strany klubu, resp. jeho členů, a posouzení dodržování smluvních povinností klubu vůči provozovateli hřiště. U členů klubu, kteří k tomu udělili souhlas, zpracovává provozovatel hřiště jejich emailovou adresu za účelem zasílání
svých obchodních sdělení. V takovém případě je právním základem zpracování emailové adresy za tímto konkrétním účelem souhlas člena klubu.

Osobní údaje členů budou uloženy (i) dokud bude provozovatel hřiště evidovat subjekt údajů jako člena klubu, nebo (ii) než budou vypořádána všechna práva a povinnosti mezi klubem a
provozovatelem hřiště plynoucí z užívání hřiště členem klubu, jehož osobní údaje jsou uloženy, nebo tato práva a povinnosti jinak zaniknou, nebo (iii) než budou vypořádána všechna práva a povinnosti mezi provozovatelem hřiště a členem klubu, jehož osobní údaje jsou uloženy, plynoucí z užívání hřiště tímto členem klubu, nebo tato práva a povinnosti jinak zaniknou, nebo (iv) po dobu, po kterou bude povinnost jejich uložení vyplývat z právního předpisu, a to podle toho, která z těchto dob uplyne později.

Kontaktní adresa provozovatele hřiště jakožto správce osobních údajů je: Golf City a.s., Mstětice 35, 250 91 Zeleneč.

Člen klubu má právo (i) požadovat od provozovatele hřiště přístup k osobním údajům, (ii) požadovat opravu, výmaz, případně omezení zpracování osobních údajů, (iii) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, (iv) na přenositelnost osobních údajů, (v) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00 (viz www.uoou.cz).