Provozní řád

v Golf Club Mstětice

Provozní řád

golfového areálu Mstětice

 

Společnost Golf City a.s., se sídlem Mstětice 35, 250 91 Zeleneč, IČO: 26714451, vydává tento provozní řád, který jsou povinni dodržovat všichni návštěvníci golfového areálu Mstětice.

 

1.  Vymezení základních pojmů

1.1  Za návštěvníka je považován každý hráč golfu, jeho doprovod, diváci, návštěvníci restaurace i osoby areálem procházející.

1.2  Golfový areál Mstětice je vyznačen bílými kolíky umístěnými na hranici golfového hřiště areálu, plus cvičné plochy a klubovna – objekt restaurace.

1.3  Odpovědná osoba ve smyslu tohoto provozního řádu je manažer, marshal, rozhodčí, akreditovaný trenér a cvičitel, greenkeeper, recepční, ostraha a organizační služba na parkovišti.

 

2.  Recepce

2.1  Recepce má právo posunout teetime o 20 minut.

2.2  Platbu jakýmkoli voucherem ve dnech, kdy je možné jej uplatnit, hlaste prosím předem. Jinak nemůže být akceptován.

2.3  Šatny, skříňky a sprchy je možné využít do 19:30 hodin nebo po předchozí domluvě s recepční.

 

3.  Provoz areálu

3.1  Areál je pro návštěvníky přístupný v provozní době. Provozní doba zpravidla začíná v 8:00 a končí soumrakem. Aktuální provozní dobu stanovuje manager v závislosti na ročním období a momentálním stavu počasí a hřiště. Aktuální informace jsou vyvěšeny v recepci a uvedeny na internetových stránkách hřiště Mstětice.

3.2  Odpovědná osoba má právo vyžadovat po všech návštěvnících dodržování provozního řádu, slušného chování a dodržování golfové etikety. V případě porušení provozního řádu má právo vyhostit návštěvníka z areálu bez náhrady zaplaceného green fee.

3.3  Odpovědná osoba má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu, uzná-li to za vhodné k zabezpečení ochrany zdraví nebo zamezení škodám.

3.4  Manažer má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup do areálu také v případě, že tak stanoví smlouva s krátkodobým uživatelem hřiště.

3.5  K výuce golfu jsou v celém areálu oprávněni pouze smluvní trenéři a cvičitelé Golfové Akademie Golf Club Mstětice.

 

4.  Povinnosti všech návštěvníků areálu

4.1  Každý návštěvník hřiště je povinen ohlásit se na recepci.

4.2  Návštěvník, který není účastníkem golfové hry ani jeho doprovodem, nesmí vstoupit do hřiště! V případě vstupu do hřiště hrozí úraz golfovým míčkem!

4.3  Návštěvník a doprovod návštěvníka musejí být i v prostorách cvičného areálu vhodně oblečeni. V případě nedodržení provozního řádu nebude návštěvníkovi a doprovodu návštěvníka vstup do cvičného areálu umožněn, případně bude z areálu vykázán bez náhrady. Pravomoc rozhodnout v tomto případě mají odpovědné osoby uvedené výše.

4.4  Pro návštěvníky platí přísný zákaz zvedání golfových míčů.

4.5  Je zapovězen vstup na dopadovou plochu driving range! V případě vstupu na dopadovou plochu hrozí úraz golfovým míčkem!

 

5.  Povinnosti hráče

5.1  Využívat hřiště nebo cvičných ploch je možné pouze po uhrazení příslušných poplatků. Hráč je povinen nosit doklad opravňující ke hře (scorekartu) při hře s sebou. Pokud hráč není schopen prokázat se takovým dokladem, může být odpovědnou osobou vyloučen ze hry bez náhrady.

5.2  Před užíváním golfového areálu je každý hráč povinen nahlásit svoji přítomnost na recepci.

5.3  Hra na hřišti je umožněna pouze hráčům, kteří mají rezervovaný tee time.

5.4  Hry na hřišti se může zúčastnit pouze hráč s platným handicapovým průkazem, případně společně s akreditovaným trenérem či cvičitelem.

5.5  Hráč a jeho doprovod vstupují na hřiště na vlastní nebezpečí. Předpokládá se, že hráči disponující platným handicapovým průkazem mají dostatečné znalosti a schopnosti k tomu, aby se pohybovali na hřišti bezpečně pro sebe i pro ostatní návštěvníky. Každý návštěvník je na hřišti povinen být patřičně opatrný, aby nevznikla újma jemu nebo jiným osobám.

5.6  Hráč odpovídá za škodu na majetku, kterou způsobí odpálením golfového míčku mimo vymezené hranice golfového hřiště. Předpokládá se, že hráči disponující platným handicapovým průkazem mají dostatečné schopnosti k tomu, aby neodpálili míček mimo vymezené hranice hřiště. V případě, že hráč způsobí škodu na majetku, je povinen to neprodleně oznámit na recepci areálu.

5.7  Hráč a doprovod hráče musí být vhodně oblečeni. Je nutné nosit tričko s límečkem, nebo golfové tričko se stojáčkem. Nejsou dovoleny kalhoty typu blue jeans, pánská trička bez rukávu a pánské sportovní trenýrky a dámská trička s úzkými ramínky. V případě nedodržení provozního řádu nebude hráči vstup na hřiště a do cvičného areálu umožněn, případně bude z areálu vykázán bez náhrady. Pravomoc rozhodnout mají v tomto bodě odpovědné osoby hřiště Mstětice.

5.8  Hráči nesmí obtěžovat své okolí nadměrným hlukem, hlasitým vyzváněním mobilních telefonů a chováním neslučujícím se s golfovou etikou a dobrými mravy.

5.9  Vstup se psy do areálu hřiště je povolen pouze tehdy, pokud je pes uvázán na vodítku.

5.10  Hráč je povinen dodržovat pravidla golfu, místní pravidla a tento provozní řád. Dále je povinen vracet vyseknuté drny, uhrabávat bunkery, vypichovat stopy po míči na jamkovištích a nevjíždět s golfovým vozíkem do prostoru bunkerů, vodních překážek a greenů. Není dovoleno používat drivingové míče mimo cvičný areál. Při porušení těchto pravidel má odpovědná osoba právo ukončit okamžitě hru hráče bez náhrady.

5.11  Časový limit pro 9 jamek je 2 hodiny 20 minut, pro 18 jamek 4 hodiny 40 minut. Pokud odpovědná osoba usoudí, že hráč není schopen dosavadním tempem hry tento limit dodržet, může být požádán o zrychlení. Při opakování této situace může být požádán, aby vynechal jednu nebo více jamek, popř. může být vyloučen ze hry. Hráč nebo skupina hráčů jsou povinni pustit před sebe rychlejší hráče, pokud mají před sebou jednu nebo více volných jamek.

5.12  Hráči jsou povinni přecházet po dohrání jamky č. 9 na odpaliště č. 10 po cestě vedoucí okolo restaurace.

5.13  Hráč je povinen dodržovat místní pravidla, pravidla hry a pravidla chování tak, aby nedocházelo k poškozování zařízení sloužících k orientaci při hře nebo jiných zařízení areálu (informační tabule, kolíky vyznačující vzdálenosti či překážky, značky na odpalištích, čističky míčků, lavičky aj.).

5.14  Z důvodu poničení hřiště platí přísný zákaz používání golfových motorek a zákaz vjezdu na segway.

 

6.  Počasí

6.1  Špatné počasí není důvodem k vrácení fee. „Není špatného počasí, jen špatně oblečený golfista.“

6.2  V případě bouřky bude výstražným zvukovým signálem přerušena hra a hráči jsou povinni co nejrychleji opustit hřiště. Vrácení fee bude řešeno individuálně.

 

7.  Účinnost provozního řádu

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019 a v plném rozsahu nahrazuje dosavadní provozní řád ze dne 15. dubna 2008.