Provozní řád

v Golf Club Mstětice

Provozní řád vymezuje povinnosti, které musí návštěvníci golfového areálu Mstětice dodržovat za účelem jejich bezpečnosti a spokojenosti.
Za návštěvníka je považován každý hráč golfu, jeho doprovod, diváci, návštěvníci restaurace i osoby areálem procházející.
Golfový areál Mstětice je vyznačen bílými kolíky umístěných na hranici golfového hřiště areálu plus cvičné plochy a klubovna -objekt restaurace.
Odpovědná osoba ve smyslu tohoto provozního řádu je manager, marshal, rozhodčí, akreditovaný trenér a cvičitel, greenkeeper, recepční, ostraha a organizační služba na parkovišti.

Recepce
Recepce má právo posunout teetime o 20min.
Platbu jakýmkoli voucherem ve dnech, kdy je možné jej uplatnit hlaste prosím předem. Jinak nemůže být akceptován.
Šatny, skříňky a sprchy je možné využít do 19:30 hodin nebo po předchozí domluvě s recepční.

Provoz areálu
Areál je pro návštěvníky přístupný v provozní době.
Provozní doba zpravidla začíná v 8:00 a končí soumrakem. Aktuální provozní dobu stanovuje manager v závislosti na ročním období a momentálním stavu počasí a hřiště. Aktuální informace jsou vyvěšeny v recepci a uvedeny na internetových stránkách hřiště Mstětice.
Odpovědná osoba má právo vyžadovat po všech návštěvnících dodržování provozního řádu, slušného chování a dodržování golfové etikety. V případě neuposlechnutí, nebo opakovaného porušení provozního řádu má právo vyhostit návštěvníka z areálu bez náhrady zaplaceného green fee.
Odpovědná osoba má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup veřejnosti do areálu, uzná-li to za vhodné vzhledem k zabezpečení ochrany zdraví a zamezení škod.
Manažer má právo omezit nebo zcela vyloučit přístup do areálu také v případě, že tak stanoví smlouva s krátkodobým uživatelem hřiště .
K výuce golfu jsou v celém areálu oprávněni pouze smluvní trenéři a cvičitelé Golfové Akademie Golf Club Mstětice.

Povinnosti návštěvníků hřiště a cvičného areálu
Každý návštěvník hřiště je povinen hlásit se v recepci.
Návštěvník, který není účastníkem golfové hry ani doprovode nesmí vstoupit do hřiště. Ten kdo poruší toto ustanovení, tak činí na vlastní nebezpečí.
Návštěvník a doprovod návštěvníka musí být v prostorách cvičného areálu vhodně oblečen. V případě nedodržení provozního řádu nebude návštěvníkovi a doprovodu návštěvníka vstup do cvičného areálu umožněn, případně bude z areálu GCP vykázán bez náhrady. Pravomoc rozhodnout mají v tomto bodě odpovědné osoby uvedené výše.
Pro návštěvníky platí přísný zákaz zvedání golfových míčů, je zapovězen vstup na dopadovou plochu drivingu.

Povinnosti hráče
Využívat hřiště nebo cvičných ploch je možné pouze po uhrazení příslušných poplatků. Hráč je povinen nosit doklad opravňující ke hře /scorekartu /při hře s sebou. Pokud hráč není schopen prokázat se takovým dokladem, může být odpovědnou osobou vyloučen z další hry bez náhrady.
Před užíváním golfového areálu je každý hráč povinen nahlásit svoji přítomnost na recepci.
Hráč a doprovod hráče vstupuje na hřiště na vlastní nebezpečí.
Hry na hřišti se může zúčastnit pouze hráč s platným handicapovým průkazem, případně společně s akreditovaným trenérem či cvičitelem.
Hra na hřišti je umožněna pouze hráčům, kteří mají rezervovaný tee time.
Hráč a doprovod hráče musí být vhodně oblečen. Je nutné nosit tričko s límečkem, nebo golfové tričko se stojáčkem. Nejsou dovoleny kalhoty typu blue jeans, pánská trička bez rukávu a pánské sportovní trenýrky a dámská trička s úzkými ramínky. V případě nedodržení provozního řádu nebude hráči vstup na hřiště a do cvičného areálu umožněn, případně bude z areálu vykázán bez náhrady. Pravomoc rozhodnout mají v tomto bodě odpovědné osoby hřiště Mstětice.
Hráči nesmí obtěžovat své okolí nadměrným hlukem, hlasitým vyzváněním mobilních telefonů a chováním neslučujícím se s golfovou etikou a dobrými mravy.

Vstup se psy do areálu hřiště je povolen pouze tehdy, pokud je pes uvázán na vodítku.

Hráč je povinen dodržovat pravidla golfu, místní pravidla a tento provozní řád. Dále je povinen vracet vyseknuté drny, uhrabávat bunkery, vypichovat stopy po míči na jamkovištích a nevjíždět s golfovým vozíkem do prostoru mezi bunkery, vodní překážky a greeny. Není dovoleno používat drivingové míče mimo cvičný areál. Při porušení těchto pravidel má odpovědná osoba právo ukončit okamžitě jeho hru bez náhrady.
Časový limit pro 9 jamek je 2 hodiny 20 minut, pro 18 jamek 4 hodiny 40 minut. Pokud odpovědná osoba usoudí, že hráč není schopen dosavadním tempem hry tento limit dodržet, může být požádán o zrychlení. Při opakování této situace může být požádán, aby vynechal jednu, nebo více jamek, popř. může být vyloučen ze hry. Hráč nebo skupina hráčů jsou povinni pustit před sebe rychlejší hráče, pokud mají před sebou jednu nebo více volných jamek.
Hráči jsou povinni přecházet po dohrání jamky č. 9 na odpaliště č. 10 po cestě vedoucí okolo restaurace.

Špatné počasí není důvodem k vrácení fee. 

„Není špatného počasí, jen špatně oblečený golfista“

Platnost a účinnost provozního řádu
Tento provozní řád byl schválen představenstvem společnosti vlastnící areál a nabývá účinnosti dnem vydání dne 15. 4. 2008.