Pokyny pro návštěvníky sauny

v Golf Club Mstětice

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SAUNY

 

1. Úvodní ustanovení. 

1.1. Provozní a návštěvní řád sauny je zpracován v souladu s ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 238/2011, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště a sauny, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Provozovatel: Golf City a.s., IČO: 26714451, se sídlem Mstětice 35, 250 91, Zeleneč, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7814 (dále jen „Provozovatel“).

1.3. Název: Finská sauna (dále jen též „sauna“).

1.4. Adresa provozovny: Mstětice 35, 250 91, Zeleneč (dále jen „Provozovna“).

1.5. Provozní doba: Provozní doba sauny je denně od 15: 00 do 20:00 hodin (dále jen „Provozní doba“). Provozovatel je oprávněn změnit Provozní dobu a tuto změnu oznámí návštěvníkům vyvěšením na vhodném místě u vstupu do Provozovny a na svých webových stránkách.

1.6. Provozní a návštěvní řád je k dispozici u obsluhy sauny, vyvěšen v Provozovně a na webu Provozovatele: www.golfmstetice.cz.

2. Technický popis zařízení.

2.1. Finská sauna (teplota 80—110 °C, relativní vlhkost 10—30 %)

2.2. K ochlazování po saunování slouží vnitřní sprcha, sauna je bez ochlazovacího bazénku. Součástí prostoru sauny je odpočinkový prostor s křesly/lehátky.

3.2. Celková kapacita sauny je 12 osob.

3. Návštěvní řád.

3.1. Návštěvní řád určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách sauny a musí být všemi návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

3.2. Před vstupem do sauny je každý návštěvník povinen si Návštěvní řád přečíst. Návštěvník vstupem do prostor sauny souhlasí s Návštěvním řádem.

3.3. Provozovatel je oprávněn a povinen kontrolovat dodržování Návštěvního řádu.

3.4. V případě porušení Návštěvního řádu je Provozovatel oprávněn vykázat návštěvníka z prostor sauny bez nároku na vrácení vstupného.

3.5. Sauna je určena zdravým osobám. Osoby trpící nemocemi cévními a srdečními chorobami mohou saunu používat po odborné poradě s lékařem. Každý návštěvník podstupuje riziko na vlastní odpovědnost. Provozovatel všem návštěvníkům před prováděním relaxačních aktivit doporučuje zvážit jejich vhodnost pro zdraví, příp. tuto aktivitu konzultovat s lékařem.

3.6. Sauna slouží pro veřejnost s řádně zakoupeným vstupným dle ceníku Provozovatele.

3.7. Do prostoru sauny vstupují návštěvníci z pánské a dámské šatny. Sauna je smíšená.

3.8. Vstup do sauny je z hygienických důvodů povolen pouze s prostěradlem.

3.9. Místy určenými k odkládání věcí jsou pouze skříňky v šatně. Každý návštěvník je odpovědný za řádné uložení svých věcí do skříňky. Za ztrátu, odcizení či poškození věcí umístěných mimo k tomu určené prostory (uzamykatelné skříňky) nenese Provozovatel žádnou odpovědnost.

3.10. Každý návštěvník je povinen se v prostorách saun chovat ukázněně a vyvarovat se jednání ohrožujícího bezpečnost jeho i třetích osob.

3.11. Návštěvník bere na vědomí, že relaxační aktivity provozuje výlučně na vlastní nebezpečí a že Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobí návštěvník sám vlastním jednáním, nedodržováním Návštěvního řádu či neuposlechnutím pokynů obsluhy.

3.12. Děti mladší 15 let mohou do prostoru sauny vstoupit pouze za doprovodu osoby starší 18 let; tato osoba je povinna dbát na bezpečnost doprovázené osoby a po celou dobu návštěvy sauny je za tuto osobu odpovědná. Za případné zranění dítěte nenese Provozovatel odpovědnost.

3.13. Návštěvník odpovídá za škodu na majetku způsobenou v sauně úmyslným či nedbalostním jednáním/opomenutím a je povinen tuto škodu bez zbytečného odkladu nahradit.

3.14. Každá škoda na majetku či zdraví bude Provozovatelem řádně vyšetřena, zaprotokolována a vyčíslena. Úrazy jsou evidovány v knize úrazů. Návštěvník je povinen jakoukoli škodu či úraz okamžitě nahlásit obsluze.

3.15. Pokyny pro návštěvníky sauny vyvěsí Provozovatel v blízkosti sauny u vstupu do sauny tak, aby se s nimi mohli návštěvníci v případě potřeby znovu seznámit na místě.

 • V prostorách sauny se návštěvníci pohybují bosi, nebo ve vlastní čisté ochranné obuvi s protiskluzovou úpravou.
 • Před vstupem do sauny se návštěvníci řádně umyjí mýdlem a osprchují.
 • Do sauny vstupují návštěvníci vždy osušení. Osušku a prostěradlo má každý k dispozici zdarma.
 • Při prohřívání může návštěvník sedět nebo ležet bez oděvu na ručníku, nebo na prostěradle.
 • Návštěvníci se chovají tiše a neruší ostatní návštěvníky.
 • Po prohřátí se každý návštěvník osprchuje.
 • Prohřívání se rozděluje na několik časových úseků a po každém prohřátí a následném prudkém ochlazení se doporučuje odpočívat.
 • Po posledním cyklu saunování a před odchodem z prostor wellness (doporučeny jsou maximálně 3 cykly) se doporučuje odpočívat alespoň 20 minut.
 • Použité prádlo vhodí návštěvník do košů k tomu určených.
 • V případě závady sauny nebo potřeby pomoci návštěvník volá obsluhu recepce na telefonu 725 936 135.

3.16. Ve všech prostorách sauny je přísně zakázáno:

 • hlučet, chovat se způsobem obtěžujícím ostatní návštěvníky;
 • konzumovat potraviny a kouřit;
 • přinášet sem skleněné či keramické nádoby, koupací čepice ani ploutve;
 • jakkoliv tyto prostory znečišťovat;
 • používat vlastní vonné esence;
 • plýtvat vodou a energiemi;
 • úmyslně ničit majetek;
 • zdržovat se v prostorách sauny mimo Provozní dobu;
 • vstupovat se zvířaty;
 • manipulovat se zařízením mimo oprávněné osoby (topením, elektroinstalaci, saunovými kamny apod.);
 • běhat, pískat, bezdůvodně volat o pomoc nebo jakkoliv ohrožovat provoz;
 • prát prádlo a jiné věci.

3.17. Zákaz vstupu do prostorů sauny:

 • Do sauny nemají přistup osoby, které trpí příznaky akutního onemocnění zejména horních cest dýchacích, se zvýšenými teplotami, kašlem, rýmou, průjmem, bolestmi hlavy nebo malátností, dále osoby nemocné kožními vyrážkami, bradavicemi nebo otevřenými hnisajícími ranami. Vstup není povolen osobám, které trpí infekčními chorobami, či bacilonosičům, jakož i osobám, v jejichž blízkosti se vyskytlo infekční onemocnění.
 • Vstup není povolen osobám podnapilým či pod vlivem drog.

4. Provozní řád.

4.1. Provoz sauny zajišťuje Provozovatel a jím určená obsluha.

4.2. Povinnosti obsluhy a Provozovatele:

 • Znát a dodržovat ustanovení Provozního a návštěvního řádu.
 • Dbát hygienických a protiepidemických zásad a provádět opatření k zabezpečení hygieny provozu sauny.
 • Dbát na dodržováni zásad bezpečnosti a požární ochrany.

4.3. Úklidový řád sauny a postup při dezinfekci.

 • Všechny prostory sauny, předměty a zařízení se průběžně udržují v čistotě.
 • Úklid provádí osoba, která je úklidem sauny pověřena. Při práci je tato osoba povinna dodržovat pravidla ochrany zdraví a používat ochranný oděv, zejména rukavice.
 • Po skončení provozu se myjí a dezinfikují všechny prostory sauny a prohřívárny.
 • Všechny prostory v saunách se denně po skončení provozu umyjí čisticím prostředkem a poté dezinfikují, zejména podlaha, dřevěné pryčny, držadla, kliky a ta část stěn, na kterou dosáhnou návštěvníci.
 • Nejméně 1x týdně se dezinfikují dveře a celé stěny a dřevěné podlážky se odklízejí kvůli kompletnímu vyčištění prostoru prohřívány. Obsluha také omyje a dezinfikuje zařízení odpočívárny.
 • Po skončení provozu obsluha nechá dveře saun otevřené do druhého dne.
 • Prostor sauny je odvětráván částečně přirozeně a částečně nuceně vzduchotechnikou. Nucené odvětrávání je spuštěno po celou dobu provozu sauny.
 • Odpady se z prostor sauny odnášejí denně po skončeni provozu.
 • Malování prostor se provádí jednou za dva roky, případně častěji dle potřeby.

4.4. Manipulace s prádlem.

 • Čisté prádlo (ručníky a prostěradla k zapůjčení) je uloženo odděleně od použitého v Provozovně.
 • Použité prádlo se dosušuje mimo Provozní dobu na mobilním sušáku v Provozovně a 2x týdně odváží prádelnou.

4.5. Důležitá telefonní čísla.

 • 150 hasiči
 • 155 záchranná služba
 • 158 Policie ČR
 • 156 městská policie
 • 112 jednotné evropské číslo tísňového volání
 • Lékárnička je k dispozici u obsluhy.

5. Závěrečná ustanovení.

5.1. Tento Provozní a návštěvní řád je závazný pro všechny zaměstnance Provozovatele, zejména obsluhu sauny a pro všechny návštěvníky sauny.

5.2. Provozní a návštěvní řád nabývá účinnosti 20. 5. 2024.